NEW CREATION MINISTRY

le

RÓMA LEVÉL O8. RÉSZE

Élet Jézus szelleme által

,,Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató itélet azok ellen , 
akik a Krisztus Jézusban vannak,
 mivel az élet lekének törvénye megszabaditott téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.,,

Róma 8:1A Róma levél 8. fejezete kétség kivül az egyik leg inspirálóbb fejezet a bibliában.
Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a törvény mire nem képes.


A törvény nem tud közel vinni Istenhez!


              A törvény nem tud létrehozni megigazult életet!
A Szent Szellem az aki képesiti a hivőt hogy Jézus igazságában éljen!


Az élet és az igazság csak Isten szellemének ereje által tud működni!


Isten elkészitette a megváltást mindenki számára.


 A Szent Szellem hozza működésbe amit Jézus már elvégzett!


Az élet szellemének törvénye Jézus Krisztusban van! 


Az élet szellemének törvénye megszabaditott a bűn és a halál törvényétől!
,,Amire ugyanis képtelen volt a törvény , 

mert erőtlen volt a test miatt ,

azt tette meg Isten,

 amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában

 és kárhozatra itélte a bűnt a testben,

 hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk,

 akik nem test szerint járunk, 

hanem Szellem szerint.,,

Róma 8:3-4

A törvénynek nem volt elég ereje hogy a testet kontroll alatt tartsa. 


A BŰN itélte a testet halálra nem a TÖRVÉNY!


A TÖRVÉNY rámutatott a BŰN súlyosságára ,de soha nem adott megoldást!


A megoldást Isten készitette el Jézus Krisztus véráldozatában, 


mielőtt még a törvény egyáltalán létezett volna!


Jézus teste képviselte az emberi bűnös természetet ,


habár az Ő testében nem volt bűn található! 


Ezért mondja Pál ebben a levélben,


 hogy ,, bűnös testhez hasonló formában,,volt.Éppen ezért volt Jézus bűnáldozata különleges, 


mert csak a BŰNTELEN képes kárhozatra itélni a BŰNT!
Jézusban meghalt a bűnös természet egyszer s mindenkorra!


A bűn nem itél többé, Krisztusban fel lett szegezve a keresztfára!


A TÖRVÉNY KÖVETELÉSE ,, NE TEDD! ,,


 KRISZTUS BENNÜNK ÉLŐ SZELLEMÉNEK EREJE 


ÁLTAL VALÓSUL MEG!


,,Azért Atyámfiai ti is meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, 

hogy legyetek máséi, azéi, 

aki a halálból feltámasztatott ,

 hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek,,


Róma 7:4 TEST VAGY SZELLEM?,,Mert akik test szerint élnek a test dolgaival törődnek,

 akik pedig a Szellem szerint a szellem dolgaival.

 A test törekvése  halál a Szellem törekvése élet és békesség,,

Róma 8:5-6


Kétféle képpen élhetjük az életünket ,miután Krisztus megváltott minket.


Test szerint


Szellem által


A döntés a mi kezünkben van! 


,, Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 

vagy nem tudjátok,

 hogy mi akik a Krisztus Jézusban kereszteltettünk az Ő halálába kereszteltettünk?

 A keresztség által ugyanis  eltemettettünk vele a halálba ,

 hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által,

 úgy mi is új életben járjunk.,,


Róma 6:2-3,, Hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszittetett vele , hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.,,

 Róma 6: 6Amikor a Szellem által Krisztus igazságában járunk,

 naponta megemlékezünk arról,

 hogy kik lettünk az újjászületés által. 


Nem feledkezünk meg arról,

 hogy a bűn természet meghalt és nincs többé hatással az életünkre!Megöldökölni a bűnt! ,, Mert ha test szerint éltek meg kell halnotok,

 de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit élni fogtok.,,

Róma 8: 13


,,Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul,

 a paráznaságot, tisztátalanságot,....,,

 kolosse levél 3:5Krisztus bennünk lakozó szelleme által hatalmunk van uralkodni a testünk felett.


 A bűnös természet ,vagyis a TEST halálra lett itélve Krisztusban. 


Le lett győzve!


Ez nem jelenti azt, hogy az ördög nem fog próbálkozni újra meg újra,


 hogy a hazugságaival életre keltse azt ami már HALOTT!,, Ti azomban nem test szerint éltek, hanem Szellem által,

 ha Isten szelleme lakik bennetek ...,, 

Róma 8:9,, Ha pedig annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta ,

 Jézust a halottak közül , 

akkor az aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül,

 életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó szelleme által.,,

 Róma 8:11
Csak Jézus Szelleme által érthetjük meg Isten gondolatait!


 Megöldökölni azt ami már meghalt annyit jelent, 


hogy ellene állni az ördög hazugságainak, 


aki elhiteti az emberrel, hogy még mindig van hatalma rajta.


LE VAN GYŐZVE!


,,Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kivánságainak.

 Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. 

Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. 

Tagjaitokat is adjátok át az iagzság fegyvereiként az Istennek. 

Hiszen a BŰN NEM FOG URALKODI RAJTATOK ,

 mert nem a törvény uralma alatt éltek.,, 


Róma 6: 12-14